Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
  62-860 Opatówek, ul. Parkowa 1, (62) 752-94-47, e-mail: poradnia@powiat.kalisz.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@poradniaopatowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit. a, RODO* wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków w związku z realizowaniem celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., Ustawie
  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i przepisach wydanych na ich podstawie. 
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt
  w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku.
 5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego „RODO”

Artykuły

Inspektor Ochrony Danych

26 października 2018
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
mgr inż. Przemysław Cichowicz

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-30
Data publikacji:2018-05-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Czerniakowska
Liczba odwiedzin:805