Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Kim jest doradca zawodowy?

18 lutego 2018

Cechą  charakterystyczną dzisiejszych czasów jest zmienność rynku pracy, jego konkurencyjność i niestabilność. Dlatego też zmuszeni jesteśmy do intensywnych działań na rzecz zwiększenie wśród młodzieży umiejętności świadomego i  aktywnego wejścia  na rynek pracy. Tematyka przyszłości zawodowej winna być  priorytetem w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Samo wejście na rynek pracy, a także i  poruszanie się na nim są  rzeczą niezwykle trudną - bez zaplanowania w większości kończy się niepowodzeniem, stratą czasu i motywacji do podjęcia kolejnych prób. A przecież decyzje związane z pracą zawodową są w życiu kluczowe i to od nich w dużym stopniu zależna jest nasza przyszłość. Im wcześniej zaczniemy planować i kształtować swój rozwój edukacyjno- zawodowy tym więcej możemy osiągnąć w życiu. Jednak nie każdy z nas potrafi samodzielnie i we właściwy sposób zaplanować ścieżkę kariery. Aby uniknąć błędu  warto skorzystać z pomocy odpowiednio do tego wyszkolonych specjalistów.

Kim jest doradca zawodowy? Na czym polega jego praca i jakiej pomocy możemy od niego oczekiwać? 

Kim jest doradca zawodowy?

Doradca zawodowy udziela pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy dalszego szkolenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.

Na czym polega jego praca i jakiej pomocy możemy od niego oczekiwać?

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1. Systematyczne diagnozowanie oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
- rynku pracy;
- trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;
- wykorzystania posiadanych uzdolnień, talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;
- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym;
- alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;
- programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy
z uczniami.

Beata Frontczak - Skrzypińska

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-18
Data publikacji:2018-02-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Czerniakowska
Liczba odwiedzin:1502