Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna

           Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany dalej jako „RODO”  informuję, iż

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
  ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek, nr tel. (62) 7529447, email: poradnia@powiat.kalisz.pl.
 2.  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z  którym może Pani/Pan skontaktować się drogą email: iod@poradniaopatowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt.1,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO w celu obsługi i realizacji sprawy oraz dopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy
  z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe oraz  innych przepisów prawa  stanowiących podstawę do realizacji zadań ustawowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy.

Opatówek, dn.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

 

Czytelny podpis:

Artykuły

Inspektor Ochrony Danych

26 października 2018
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
mgr inż. Przemysław Cichowicz

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-30
Data publikacji:2018-05-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Czerniakowska
Liczba odwiedzin:595