Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Koniec szkoły podstawowej i co dalej? Perspektywy dalszego kształcenia.

Informacje

Koniec szkoły podstawowej i co dalej? Perspektywy dalszego kształcenia.

Ostatni rok w szkole podstawowej jest naprawdę  szczególny. Dlaczego? Ponieważ ósmoklasiści muszą podjąć jedną z ważniejszych decyzji: w jakiej szkole dalej się uczyć.  Możliwości jest wiele, a wybór bywa często trudny. Bardzo ważne jest, aby zastanowić się, którą z opcji edukacji ponadpodstawowej wybrać. Aby ułatwić podjęcie decyzji zapraszam do poznania możliwych ścieżek kształcenia po szkole podstawowej. Mam nadzieję, że zamieszczony schemat obrazujący drogę edukacji w zależności od typu wybranej szkoły oraz charakterystyka poszczególnych typów szkół okaże się pomocna.

W materiale uwzględniono również możliwości dalszej edukacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężony­mi.

 Schemat ścieżki kształcenia

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, nauka trwa 4 lata.

Czego będziesz się uczyć?

–  przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym,

– przedmiotów uzupełniających w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?

Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego.

Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości.

Co możesz robić dalej?

Po ukończeniu liceum możesz:

–  kontynuować naukę w szkole wyższej,

–  kształcić się zawodowo w szkole policealnej,

–  pójść do pracy,

– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

 

Technikum,  nauka trwa 5 lat

Czego będziesz się uczyć?

– przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym,

– przedmiotów w wybranym przez Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym,

– przedmiotów uzupełniających,

– przedmiotów zawodowych.

Praktyczną naukę zawodu odbywasz w formie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?

Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia technikum.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację
w (danym) zawodzie.

Jeśli uzyskasz wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające obie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości.

Co możesz robić dalej?

Po ukończeniu technikum możesz:

 – rozpocząć pracę w zawodzie,

–  kontynuować naukę w szkole wyższej,

–  kształcić się zawodowo w szkole policealnej,

– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA, nauka trwa 3 lata.

Czego będziesz się uczyć?

– przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,

– przedmiotów zawodowych.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?

Uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie. Jeśli uzyskałeś wykształcenie branżowe i świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Co możesz robić dalej?

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz:

– rozpocząć pracę w zawodzie,

– uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie,
w którym jedną z kwalifikacji jest ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia

– uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a po zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych,

– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA, nauka trwa 2 lata.

Czego będziesz się uczyć?

– przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,

– przedmiotów zawodowych,

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych.

Jakie wykształcenie zdobędziesz?

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację
w danym zawodzie uzyskasz wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Będziesz mógł przystąpić do egzaminu maturalnego.

Co możesz robić dalej?

Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia możesz:

–rozpocząć pracę w zawodzie,

–po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych,

–zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

 

SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY

Młodzież  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężony­mi może podjąć naukę w klasach przysposabiających do pracy. Nauka trwa trzy lata.

Uczniowie szkół przysposabiających do pra­cy są przyjmowani do szkoły po ukończeniu szkoły podstawowej, na podstawie orzeczenia o po­trzebie kształcenia specjalnego wydanego z tytułu niepełnosprawności intelektualnej
w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Dokumentem wymaganym do przyjęcia do szkoły jest aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do kształcenia specjalnego.

Zajęcia w ramach przedmiotu przysposobienie do pracy to m.in.:

- Sztuka użytkowa

- Zajęcia kucharskie

- Zajęcia krawieckie

- Zajęcia z higieny

- Hortiterapia – ogrodoterapia

- Zajęcia z komputerem.

 

Podstawa programowa składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, jest to kształcenie ogólne – utrwalanie
i poszerzanie zakresu wiedzy, nabywanie nowych umiejętności. Po drugie, jest to przysposobienie do pra­cy, czyli kształtowanie właściwych postaw wobec pracy i przekazywanie podstawowej wiedzy na jej temat.

Celem kształcenia jest przygotowanie do podjęcia samodzielnego lub wspomaga­nego zatrudnienia na otwartym lub chro­nionym rynku pracy.

 Doradca zawodowy

Monika Kubiak

 

W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte na stronie:
http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

http://bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=365&dirids=1 Szkoły przysposabiające do pracy…

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-19 14:03przez:
Opublikowano:2021-01-19 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Odwiedziny:2900

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.