Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej poradnia.powiat.kalisz.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z umieszczonych na stronie zdjęć oraz grafik nie posiada opisu alternatywnego,
 • niektóre zamieszczone informacje są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • nie wszystkie hiperłącza posiadają opisy oraz są podkreślone,
 • strona zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych (które nie zawsze spełniają przepisy ustawy) na których publikowane są materiały informacyjne i do których podajemy linki (hiperłącza),
 • materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre umieszczone pliki/dokumenty wymagają dodatkowego oprogramowania do ich otwarcia,
 • poprawianie dostępności strony niosłaby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu jednak podmiot podejmie wszelkie starania aby w miarę możliwości najbardziej popularne materiały na stronie zostały dopasowane do wymogów dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek:

 • Powiększenie widoku strony – Ctrl+
 • Pomniejszenie widoku strony – Ctrl-
 • Przejście w przód – Alt+strzała w prawo
 • Przejście wstecz – Alt+strzałka w lewo
 • Przejście do następnego odnośnika (hiperłącza) – Tab
 • Przejście do poprzedniego odnośnika (hiperłącza) – Shift+Tab

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Narzędziem wspomagającym samoocenę strony internetowej jest: 97.23 punktów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daria Jurek, poradnia@powiat.kalisz.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną na adres email: poradnia@powiat.kalisz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48627529447

Każdy ma prawo: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się przy ulicy Parkowej 1 w Opatówku, na pierwszym piętrze. Do budynku prowadzi główne wejście otwarte w godzinach pracy Poradni.

W celu dostania się do niego należy pokonać schody, ewentualnie podjazd dla osób niepełnosprawnych. Następnie korytarzem należy udać się na prawo i pokonać schody prowadzące na pierwsze piętro. Tutaj znajdują się drzwi wejściowe otwierane ręcznie prowadzące do pomieszczeń Poradni.

Poradnia mieści się na pierwszym piętrze budynku, do wszystkich pomieszczeń wchodzi się przez korytarz prowadzący przez całą długość poradni.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, informacji głosowych itp.

W odległości około 30 metrów od budynku znajduje się parking samochodowy – brak miejsca wydzielonego dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość przebywania na terenie Poradni z psem asystującym osobom niepełnosprawnym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Daria Jurek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Data utworzenia:2021-03-23
Data publikacji:2021-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Daria Jurek
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Czerniakowska
Liczba odwiedzin:4951