Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna

           Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany dalej jako „RODO”  informuję, iż

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
  ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek, nr tel. (62) 7529447, email: poradnia@powiat.kalisz.pl.
 2.  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z  którym może Pani/Pan skontaktować się drogą email: iod.poradnia.powiat@gmail.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt.1,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO w celu obsługi i realizacji sprawy oraz dopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy
  z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe oraz  innych przepisów prawa  stanowiących podstawę do realizacji zadań ustawowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy.

Artykuły

Inspektor Ochrony Danych

26 października 2018
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
mgr inż. Andrzej Krupiński

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-30
Data publikacji:2018-05-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Czerniakowska
Liczba odwiedzin:4259