Diagnoza i terapia pedagogiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 września 2017

Diagnoza pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu rozpoznanie indywidualnego potencjału edukacyjnego ucznia, podłoża jego sukcesów bądź przyczyn  różnego rodzaju niepowodzeń szkolnych. Umożliwia także rozpoznanie nieprawidłowości rozwoju i zachowania ucznia oraz pomaga dobrać najskuteczniejsze metody uczenia się. Diagnoza pedagogiczna służy określeniu poziomu wiedzy i umiejętności osoby badanej w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia. Diagnoza pedagogiczna polega na wnikliwym przeanalizowaniu przyczyn trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów i wskazaniu, jakie jest podłoże tych trudności. 

Badanie pedagogiczne obejmuje ocenę umiejętności czytania i pisania badanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej bezpośredniej, spostrzeganie na materiale literowym oraz bezpośrednią pamięć wzrokową, szczegółową analizę błędów w czytaniu i pisaniu pod kątem symptomatyki zaburzeń, ocenę poziomu graficznego pisma i znajomości zasad ortografii, analizę zeszytów szkolnych, a także analizę samodzielnych wytworów pisemnych badanego. Ukazuje stan wiedzy i praktycznych umiejętności ucznia.
Diagnoza jest podstawą do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy.
Uzyskane w procesie diagnozy informacje stanowią podstawę do udzielania porad dla rodziców na użytek wspierania indywidualnego rozwoju dziecka. 
   

Terapia pedagogiczna polega na specjalistycznym działaniu mającym na celu usunięcie  przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji oddziaływań terapeutycznych – eliminowaniu niepowodzeń szkolnych.
Jej efektem powinna być zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania, a także wyeliminowanie błędów. Jest to system zintegrowanych działań stymulacyjno – usprawniających i korekcyjno – kompensacyjnych realizowanych przez nauczyciela terapeutę przy współpracy z nauczycielami i rodzicami dziecka. Głównym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, biorących udział
w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-12
Data publikacji:2017-09-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1872